REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej najväčšej spokojnosti. Na nami predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazne poškodená prepravou, má kupujúci právo ju neprevziať. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím na okolnosti pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za:

a) vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru(roztrhnutie retiazky, náramku a iného šperku,  poškriabanie šperku, zdeformovanie/zalomenie retiazky, náramku a iného šperku, poškriabanie drahého kovu, preliačina v drahom kove, zapučenie alebo prasknutie prsteňa, prasknutie kameňa, poškodenie šperku prítomnosťou chemických látok, čistiacich prostriedkov a používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch a pod.)

b) tovar poškodený bežným nosením (prirodzené opotrebenie ako napr. predratie krúžkov na príveskoch, predratie krúžkov navisiacich náušniciach, predratie očiek na retiazke a náramku, ošúchanie drahého kovu, rodiovania, pozlátenia a inej povrchovej úpravy)

c) vypadnutie kameňa alebo perly, ktoré je spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou,..)

d) zdeformovanie alebo zlomenie odľahčených a dutých šperkov, kruhových náušníc ako aj iných šperkov

e) oxidáciu zlatých a strieborných šperkov

f) tovar znehodnotený pri nedodržaní odporučených pokynov pre riadnu starostlivosť (Starostlivosť o šperky)

Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nemôžeme považovať za výrobnú chybu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

b) nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,

c) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

d) uplynutím záručnej doby tovaru,

e) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Reklamovaný tovar zasielajte poistený, dôkladne zabalený s priloženou kópiou dodacieho listu, faktúry a pod. a stručným popisom reklamácie. Najlepšie je nás kontaktovať ešte pred odoslaním tovaru. Tovar zasielajte na adresu:

GOLDIE KLENOTY

Lichnerova 31

903 01  Senec

Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol.